Často kladené otázky

Co jsou to vyhrazená plynová zařízení?

Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona č. 174/1968 Sb. (dále jen "zařízení") jsou zařízení pro

  a) výrobu a úpravu plynů
  b) skladování a přepravu plynů
  c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
  d) zkapalňování a odpařování plynů
  e) zvyšování a snižování tlaku plynů
  f) rozvod plynů
  g) spotřebu plynů spalováním

Co to je revize?

Revize je celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popř. i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost pracovníků pověřených obsluhou. Potřebuji revizi kotle

Spousta zákazníků volá, že potřebuje revizi plynového kotle. Ve většině případů se nejedná o revizi, ale o pravidelnou servisní prohlídku včetně čištění a seřízení. Toto nedělají revizní technici, ale servisní technici, kteří jsou k této činnosti vyškoleni výrobcem kotlů nebo jejich zastoupením. Servisní techniky jednotlivých výrobců najdete na internetových stránkách výrobců, popř. jejich zastoupení v ČR, často podle regionů.

V jakých lhůtách se provádějí revize vyhrazených plynových zařízení?

U vyhrazených plynových zařízení se provádějí revize v intervalech nepřesahujících 3 roky. Revize musí být provedena nejpozději do posledního dne v měsíci, ve kterém byla provedena předchozí revize. Pokud byla poslední revize provedena 20.1.2007, následná revize musí být provedena nejpozději do 31.1.2010. Revize rozdělujeme na výchozí, které se provádějí po montáži zařízení nebo po jeho rekonstrukci a provozní, které se provádějí ve zmíněných tříletých intervalech. Revizní technik může s přihlédnutím ke stavu zařízení tuto lhůtu zkrátit

Kdo smí provádět montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení?

Montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení smí provádět pouze osoby k této činnosti odborně způsobilá. Montáže a opravy smí provádět pouze držitel osvědčení k montážím a opravám vyhrazených plynových zařízení, revize a zkoušky smí provádět pouze revizní technik – držitel oprávnění k provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení.

Činnosti na vyhrazených plynových zařízeních se rozhodně nevyplatí provádět svépomocí nebo pomocí řemeslníků, kteří nejsou držiteli příslušného oprávnění. Zodpovědný revizní technik vystaví výchozí revizi pouze na zařízení, které je provedeno podle platných předpisů, za použití schválených materiálů, byly na něm provedeny předepsané zkoušky a montáž byla provedena oprávněnými pracovníky.

Co dělat v případě úniku plynu?

Zavřít ventil před místem úniku, větrat, nekouřit, nepoužívat otevřený oheň, nezapínat žádné elektrické spotřebiče. Zařízení neopravovat svépomocí ale zavolat odborníky.

Jaký je zásadní rozdíl mezi zemním plynem a propan-butanem?

Základním rozdíl mezi zemním plynem a propan-butanem je v tom, že propan-butan je těžší než vzduch. Z toho důvodu nesmějí být propanové a propan-butanové instalace bez dalších opatření umístěny v prostorech pod úrovní terénu. Zemní plyn je lehčí než vzduch, spotřebiče na zemní plyn je tedy možné do prostorů pod úrovní terénu umísťovat bez dalších opatření. Dalším rozdílem je charakteristika spalování. Hoření propan-butanu probíhá z důvodu jeho vyšší výhřevnosti s větším přebytkem vzduchu proti hoření zemního plynu (přibližně třikrát). Z toho důvodu je třeba při přechodu z jednoho média na druhé provést výměnu trysek a seřízení spotřebičů.

Kam mohu umístit propan-butanovou láhev?

Láhev o hmotnosti náplně 10 kg můžeme umístit dovnitř budovy, ale pouze v tom případě, že tato láhev slouží pouze pro jeden byt. Láhev můžeme umístit také na chodbu nebo schodiště, ale pouze tehdy, v uzamčeném krytu nebo skříňce z nehořlavého materiálu a bude-li přístupná pouze uživateli a členům jeho rodiny. Tato chodba nebo schodiště nesmí být únikovou cestou.

Láhev může být umístěna v kuchyni, kde jsou plynové, uhelné nebo i jiné spotřebiče, musíme však dbát na to, aby láhev byla umístěna ve vzdálenosti nejméně 1 m od zdrojů tepla. Není-li možné tuto vzdálenost dodržet, musí být zajištěno, aby povrchová teplota lahve nepřekročila 40oC (např. izolační stěna)

Lahve o hmotnosti náplně 33 kg nesmíme umísťovat do budov, a to ani prázdné. Tyto lahve se umísťují vždy vně budovy, ve vzdálenosti nejméně 2,5 m od jakýchkoliv otvorů do prostor pod úrovní terénu.

Všechny lahve musí být instalovány ve svislé poloze ventilem nahoru!

Kam nesmíme lahve umístit?

  a) v místnostech a prostorách pod úrovní terénu (sklepy, šachty, apod.)
  b) v cizích objektech mimo domácnost odběratele
  c) v instalačních šachtách bytových jader
  d) v místech určených výhradně ke spaní
  e) ve skladištích se snadno výbušnými a hořlavými látkami a v místnostech se zvýšeným nebezpečím požáru
  f) v kotelnách
  g) v místnostech, kde se udržuje vyšší teplota než 30oC a tam, kde by byly vystaveny účinkům slunečního záření a jiným tepelným vlivům
  h) v garážích a úschovnách pro auta
  i) ve světlících a šachtách
  j) v koupelnách a prádelnách
  k) v půdních prostorách
  l) na chodbách přístupných jiným osobám než uživateli, pokud nejsou umístěny v uzamykatelném krytu
  m) v místech, ze kterých by mohlo dojít ke vniknutí plynu do budov prostřednictvím otvorů do podzemních prostorů (okna, ventilace, apod.)
  n) v chráněných únikových cestách

Nedoporučuje se umísťovat lahve ve spížích a skladištích potravin.

Jakým způsobem připojit plynový sporák?

Připojení plynového spotřebiče musí být co nejkratší. Připojení plynového sporáku se provádí pomocí plynové hadice. Před hadicí musí být na konci rozvodu uzávěr, který musí být přístupný. To bývá problém některých dodavatelů kuchyní, kteří se nenamáhají uzávěr zpřístupnit. Hadice musí mít tepelnou odolnost při 650 °C po dobu 30 minut. Dalším řešením je použití uzávěru s tepelnou a průtokovou pojistkou a pryžovou hadicí. Je však třeba počítat s tím, že pryžová hadice má omezenou životnost (3 – 10 let), zatímco hadice splňující podmínku tepelné odolnosti mají při správném používání životnost neomezenou.